Νέο πρόγραμμα απασχόλησης για 5.000 πτυχιούχους
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team on Κυριακή, 20 Νοεμβρίου 2011 22:20   

oaedjΕνα νέο πρόγραμμα που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και από εθνικούς πόρους με τον τίτλο «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» δίνει την ευκαιρία πρόσληψης στον ιδιωτικό τομέα σε 5.000 πτυχιούχους

 Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, στο πρόγραμμα του υπουργείου Εργασίας και του ΟΑΕΔ μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικώς εργοδότες του ιδιωτικού τομέα (πλην ορισμένων εξαιρέσεων) που δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα. 

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 27 μήνες, εκ των οποίων οι 24 αφορούν επιχορήγηση και οι 3 απασχόληση χωρίς επιχορήγηση. Οι επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν με 30 ευρώ για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης τους πρώτους 12 μήνες και με το ποσό της ασφάλισης εργοδοτών και εργαζομένων και των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας για άλλους 12 μήνες. 

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα οφείλουν να προσλάβουν ανέργους με τις εξής ιδιότητες: 

- Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα (από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ) που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο για τις ανάγκες του προγράμματος (πτυχιούχοι οι οποίοι ασφαλίζονται σε οικεία ασφαλιστικά ταμεία πλην ΙΚΑ, κάτοχοι αδείας άσκησης επαγγέλματος όπου απαιτείται (γιατροί, δικηγόροι, φαρμακοποιοί, μηχανικοί κ.λπ.). 

- Να είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

- Να είναι πτυχιούχοι σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα) έως και 35 ετών (να διανύουν δηλαδή έως και το 35ο έτος της ηλικίας τους).

- Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.

Οι πτυχιούχοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης να διαθέτουν: 

- Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου.

- Βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην περίπτωση που υπάρχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από τη χώρα προέλευσης του πτυχίου.

espressonews